Distance Learning Information Technology

   คือ เครื่องมือที่มีเนื้อหาและเทคโนโลยีสำหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างครบวงจร ตั้งแต่การวางแผน การจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาฯการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม การทดสอบที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาวิชาชีพอย่างยั่งยืน
Click me!

คลังสื่อการเรียนรู้

DLIT Resources

แหล่งรวมสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนที่ตรงกับ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีการจัดระบบและหมวดหมู่ที่ให้ครูสามารถนำไปใช้งานได้ทันที มีทั้งสื่อที่เป็นภาพนิ่ง วีดิทัศน์ เกมส์ และแอพพลิเคชั่นต่างๆ  ครูสามารถใช้สื่อจาก DLIT Resources นำเข้าสู่บทเรียน  กระตุ้นให้นักเรียนคิด  ใช้สื่อตั้งคำถาม ใช้สื่อเป็นคำตอบ ใช้สื่อเป็นแบบฝึกหัดหรือทบทวนความเข้าใจ นอกจากนี้ ยังมีวีดีโอ“สอนวิธีการทำสื่อรูปแบบต่างๆ”ด้วย  เพื่อทำให้ครูมีเครื่องมือที่ผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 (กรุงเทพมหานคร)

153/34 ถ.เชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210